Voorwaarden Uitlaatservice

Voorwaarden Uitlaatservice

Artikel 1- definities
1.1 Opdrachtnemer; Hondenuitlaatservice Footprints gevestigd in Zoetermeer;
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten of verzorgen van honden.
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 – algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.2 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee.
2.4 Tijdens feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstdagen, Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag) is Footprints in principe gesloten, wat betekent dat er geen uitlaatservice is en overige diensten alleen in overleg wordt toegezegd. Wandelingen van een uitlaat-abonnement die vallen op een van bovengenoemde feestdagen kunnen niet worden verplaatst en worden niet in korting gebracht op de factuur.

Artikel 3 – rechten en plichten opdrachtnemer
3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
3.3 Opdrachtnemer gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden d.m.v. ondertekening
van de Overeenkomst Uitlaatservice Footprints.
3.4 Opdrachtnemer is door ondertekening van de Overeenkomst Uitlaatservice Footprints gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
3.5 Opdrachtnemer gaat akkoord met de voorwaarden Sleutel contract Uitlaatservice Footprints d.m.v. ondertekening van het Sleutel contract Uitlaatservice Footprints.
3.6 Opdrachtnemer laat uw hond op de afgesproken tijden uit.
3.7 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.8 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken.
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.10  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht op non-actief te zetten bij een weeralarm, extreme gladheid, tropische warmte of bij onweer.
3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
3.13 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband
3.14 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de
hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;

Artikel 4 – rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden d.m.v. ondertekening
van de Overeenkomst Uitlaatservice Footprints.
4.2 Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden Sleutel contract d.m.v. ondertekening van het Sleutel contract Uitlaatservice Footprints.
4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks tegen Hondenziekte, Parvo, Weil en de Kennelhoest neusdruppel enting zijn geënt.
4.4 Opdrachtgever dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van de hond zo spoedig mogelijk te melden.
4.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.
4.6 Opdrachtgever is WA verzekerd, inclusief de hond is mee verzekerd.
4.7 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
4.8 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.
4.9 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling
5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en).
5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.
5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht .
5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro en dient vóóraf door de opdrachtgever te zijn voldaan.
6.2 De vergoeding voor abonnementen zijn vaste bedragen en zullen periodiek in rekening gebracht worden. Diensten die op verzoek van de opdrachtgever niet geleverd worden, worden niet op het periodieke bedrag gecorrigeerd.
6.3 De opdrachtgever dient een afzegging uiterlijk één werkdag voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht. Uitzondering zijn abonnementen. Zie artikel 6.2.
6.4 De betaling dient vooraf te zijn voldaan.
6.5 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.
6.6 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 7 – Opzegtermijn
7.1 Voor uitlaat-abonnementen geldt dat de maand waarin kenbaar gemaakt wordt het abonnement te willen beëindigen of te wijzigen, de volledige maand gefactureerd wordt.

Voorwaarden Hondenoppas

Voorwaarden Hondenoppas

Artikel 1 – Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot de huisvesting van een gastdier.

Artikel 2 – Het aanbod 
– Opdrachtnemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit. 
– Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: 
– De periode waarvoor de gevraagde reservering geldt; 
– De prijs en de wijze van betaling hiervan; 
– De in de sector vereiste vaccinaties; 
– De gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd; 
– De zorg van de opdrachtgever om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden; 
– De vermelding van de naam van de dierenarts/kliniek die opdrachtnemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt; 
– De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden; 

 1. Het schriftelijk/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. 

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. 
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de opdrachtgever een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 4 – De prijs en prijswijzigingen
De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde btw. 

 1. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten Hen het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs 
 2. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de btw. 
 3. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat. 

Artikel 5 – De betaling
Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het openstaande bedrag plaats in contanten direct bij beëindiging van de overeenkomst. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de opdrachtgever aangegeven bankrekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

 1. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de overeengekomen totaalprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. 

Artikel 6 – Niet-tijdige betaling
De opdrachtgever is in het verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 

 1. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de opdrachtgever stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4 kan tot gerechtelijk of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

Artikel 7 – De annuleringsregeling 
Bij annulering door de opdrachtgever gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen: 

– Annulering binnen 2 maanden voor het ingaan van de overeenkomst: 30% van de prijs
– Annulering binnen 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs 

Artikel 8 – Rechten en plichten van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt. 

 1. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier. 

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden en plichten van de opdrachtgever
De opdrachtgever moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan opdrachtnemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten. 

 1. De opdrachtgever is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier, het bewijs af te geven dat het huisdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de ziekte van parvovirusinfectie, de ziekte van weil en kennelhoest. 
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer opdrachtnemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de opdrachtgever niet is toe te rekenen. 

Artikel 10 – Ziekte van het gastdier
Op basis van vooraf opgenomen informatie van de dierenarts gegevens van het gastdier  is de opdrachtnemer verplicht bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is opdrachtnemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 1. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan opdrachtnemer dit niet worden toegerekend. 
 2. Opdrachtnemer mag na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen. 
 3. Opdrachtnemer is bij teruggave van het gastdier aan de opdrachtgever verplicht om melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. 

Artikel 11 –Overlijden van het gastdier.
Opdrachtnemer stelt na het overlijden van het gastdier de opdrachtgever of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De opdrachtgever, die zelf over het stoffelijk overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van opdrachtnemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal opdrachtnemer het stoffelijk overschot via destructie laten verwijderen. 

 1. Indien het gastdier tijdens het verblijf overlijdt, kan opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever, door een dierenarts sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtnemer. 
 2. De opdrachtgever kan: 

– Sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien opdrachtnemer besluit geen sectie uit te voeren; 
– Door de eigen dierenarts een contra expertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren; 
In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan opdrachtnemer zorgdragen dat het stoffelijk overschot van de opdrachtgever wordt gecremeerd of begraven. 

Artikel 12 – Gevolgen van het niet nakomen van de overeenkomst
Indien de opdrachtgever zich zonder bericht niet op de in de overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij Footprints meldt, is opdrachtnemer; 

– Niet verplicht om de gereserveerde plek nog langer voor de opdrachtgever beschikbaar te houden; 
– Gerechtigd om 100% van de prijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen. 

 1. Indien de opdrachtgever zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de overeenkomst bij Footprints ophaalt, zal opdrachtnemer de opdrachtgever aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Wanneer de opdrachtgever, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft opdrachtnemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De opdrachtgever blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke prijs (d.w.z. inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hen is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van opdrachtnemer, komt de opdrachtgever in aanmerking mits de opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door opdrachtnemer geleverde dienst. 

 1. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 
 2. De opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. 
 3. Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de opdrachtgever in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier. 

Artikel 14 – Klachten 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten verliest, 

Artikel 15 – Geschillen
Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten kunnen zowel door de opdrachtgever als door opdrachtnemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509LP Den Haag. 

 1. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij opdrachtnemer heeft ingediend. 
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de opdrachtgever 12 maanden, na de datum waarop de opdrachtgever de klacht bij opdrachtnemer indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. 
 3. Wanneer de opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is opdrachtnemer aan deze keuze gebonden, indien opdrachtnemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken. 
 4. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd. 
 5. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Artikel 16 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden 
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden vastgelegd. 

Voorwaarden Dierenthuiszorg

Voorwaarden Dierenthuiszorg

Artikel 1 definities:
1.1 Opdrachtnemer: de verzorger van Footprints die het huisdier op het woonadres verzorgt.
1.2 Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.
1.3 Huisdier: het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor afgesloten is.
1.4 Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
1.5 (Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2 algemeen:
2.1 Op het opdrachtformulier zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Footprints

Artikel 3 rechten en plichten opdrachtnemer:
3.1 Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
3.2 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de opdrachtgever t.a.v. de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door de opdrachtnemer aangeboden worden.
3.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Opdrachtnemer zal dit niet eerder doen dan nadat is zekergesteld dat het huisdier hiervan geen schade overvindt.
3.5 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier is overeengekomen.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website. Opdrachtgever kan bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits openbaar gemaakt via de website, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
3.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever m.b.t. het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.8 De opdrachtnemer is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning van opdrachtgever. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor geleden schade door opdrachtgever als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning als kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende mate nakomen van de afspraken hieromtrent.

Artikel 4 rechten en plichten opdrachtgever:
4.1 Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden op het opdrachtformulier.
4.2 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal doorberekend worden aan de opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
4.4 De te verzorgen dieren mogen geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die Footprints verzorgt.
4.5 Het einde de van verzorgingsperiode is pas definitief wanneer opdrachtgever zijn thuiskomst aan Footprints heeft doorgegeven.

Artikel 5 inschrijving:
5.1 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtformulier.
5.2 Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
5.3 Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Opdrachtgever verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden

Artikel 6 Betaling
6.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
6.2 Op verzoek verstrekt opdrachtnemer
vooraf een prijsopgave aan opdrachtgever.
6.3 Het verschuldigde bedrag dient voor vertrek betaald te zijn.
(Het verschuldigde bedrag wordt omstreeks de 21e van de betreffende maand in rekening gebracht via een factuur in PDF format verzonden per email)
6.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

Artikel 7 Noodsituaties:
7.1 Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte te brengen.
7.2 Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de opdrachtgever, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die opdrachtnemer noodzakelijk acht.

 Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht:
8.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
8.2 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. 

Close